Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

H ΕΚ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

Το πρόβλημα αυτό της ΑΔΗΜΙΟΥΡΓΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ από την οποία προήλθαν τα πάντα λύεται (;) αν θεωρήσουμε ως την Αδημιούργητη Αρχή το ΜΗΔΕΝ, το οποίο (ως μηδέν) δεν χρειάζεται «δημιουργό».Η θεώρηση όμως του μηδενός ως της αδημιούργητης αρχής γεννά το ερώτημα: πως από το ΜΗΔΕΝ (την μη ύπαρξη) προέκυψε η ΟΥΣΙΑ εκ της οποίας εκπορεύτηκε το ΆΠΕΙΡΟ (η Φύση); Την απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα μας το δίδει μια νέα θεωρία της Φυσικής η οποία ομιλεί για την εκ του μηδενός προέλευση των πάντων. Η θεωρία αυτή απορρίπτει την κλασικά φιλοσοφική θεώρηση ότι «μηδέν εκ του μηδενός γίνεται» και δέχεται την αντιστροφή αυτής φιλοσοφική θεώρηση ότι «εκ του μηδενός προέρχονται τα πάντα και εις το μηδέν επιστρέφουν».Διχασμός και αντιθετισμός ΜΗΔΕΝΟΣ.

Κατά την άποψη αυτήν τα πάντα ξεκίνησαν εκ του μηδενός το οποίο το θεωρούν ότι κρύβει μέσα του άπειρες ποσότητες δυνάμεων (ύλη και ενέργεια), οι οποίες μπορούν να εμφανισθούν και να αποκτήσουν υπόσταση και ύπαρξη. Η ερμηνεία της Αρχής της Φύσεως με βάση της αποδοχή της νέας φιλοσοφικής θεώρησης μας οδηγεί στα εξής συμπεράσματα τα οποία αποτελούν προσωπικές μου απόψεις οι οποίες προκύπτουν από την μελέτη τόσο της αρχής της φύσεως κατά τον Νάγο όσο και της νέας φιλοσοφικής θεώρησης:
Η εκπόρευση των πάντων εκ του μηδενός φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, ακατανόητη. Αν όμως δεχθούμε την άποψη των Πυθαγορείων ότι «τα πάντα κατ’ αριθμό γίγνωνται» τότε την εξίσωση
(+Α) + (– Α) = 0
πρέπει να την δεχθούμε και κατά την αντίστροφη φορά της δηλαδή
0 = (+Α) + (–Α)
Αυτό σημαίνει ότι όσο λογικό είναι να δεχθούμε ότι δυο υπάρξεις αντιθέτου καταστάσεως όταν ενωθούν μηδενίζονται δηλαδή μας δίνουν ανυπαρξία τόσο λογικό είναι να δεχθούμε ότι και από το μηδέν δηλαδή την ανυπαρξία μπορεί με διχασμό και αντιθετισμό να εκπορευτούν δύο υπάρξεις αντιθέτου καταστάσεως. Συνεπώς:
Με τον διχασμό και αντιθετισμό του ΜΗΔΕΝΟΣ προέκυψε τόσο η Θετική Ενεργός Ουσία την οποία συμβολίζουμε με το +Α° όσο και ηΑρνητική Ενεργός Ουσία την οποία συμβολίζουμε αντίστοιχα με το –Α° δηλαδή 
0 = (+Α°) + (–Α°)
και οι οποίες αν ενωθούν μεταξύ τους τότε τα πάντα επανέρχονται στο μηδέν σύμφωνα με την εξίσωση.
 (+Α°) + (–Α°) = 0
Από την Θετική Ενεργό Ουσία με νέο διχασμό και αντιθετισμό εκδηλώθηκαν τα στοιχεία +Α+ και +Α– με τα απειροστημόριά τους +α+ και +α– αντίστοιχα τα οποία είναι άτομα της θετικής ύλης:
+Α° = (+Α+) + (+Α–)
ενώ από την Αρνητική Ενεργό Ουσία  –Α° εκδηλώθηκαν τα στοιχεία –Α+ και –Α– και τα απειροστημόριά τους –α+ και –α– αντίστοιχα τα οποία είναι άτομα της αρνητικής ύλης:
–Α° = (–Α+) + (–Α–)
ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ: Η ένωση Θετικής Ύλης και Αρνητικής Ύλης έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή τους στο μηδέν (δηλαδή την πλήρη αμοιβαία εξαφάνισή τους χωρίς εμφάνιση ενέργειας ή κάτι άλλου στην θέση τους) ενώ η ένωση Ύλης και Αντιύλης έχει ως αποτέλεσμα την εξαΰλωση δηλαδή την εξαφάνισή τους (ύλης και αντιύλη) και την εμφάνιση στην θέση τους ενεργείας. Επίσης, η Αρνητική Ύλη ΑΠΩΘΕΙ τόσο την αρνητική όσο και την θετική ύλη ενώ η Θετική Ύλη (στην οποία ανήκει και η αντιύλη) ΈΛΚΕΙ τόσο την θετική όσο και την αρνητική ύλη.
Από την ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟ ΟΥΣΙΑ (την Α°) προέκυψαν ο Αιθέρας και οι μορφές της Φύσεως σύμφωνα με όσα αναφέρονται κατά την εξέταση αυτού του θέματος της αρχής της Φύσεως (γιατί, όπως είδαμε, η Αρνητική Ύλη ΑΠΩΘΕΙ τόσο την αρνητική όσο και την θετική ύλη ενώ η Θετική Ύλη ΈΛΚΕΙ τόσο την θετική όσο και την αρνητική ύλη) ενώ
Από την ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟ ΟΥΣΙΑ (την –Α°) προέκυψαν μόνον άτομα αρνητικής ύλης τα οποία συμμετέχουν στις διεργασίες της Φύσεως προκαλώντας την γνωστή μας διαστολή του Σύμπαντος!
Διευκρινίζεται σχετικά ότι: α) τα σημεία + και – όταν τίθενται προ του αντιστοίχου χαρακτήρα υπονοούν αντίστοιχα θετική και αρνητική κατάσταση (ύλη στην προκειμένη περίπτωση) ενώ όταν τίθενται μετά τον αντίστοιχο χαρακτήρα υπονοούν θετικό και αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, όπως αναφέρθηκε στο εδάφιο 4 και β) ότι η αναφερόμενη ενταύθα ως αρνητική ύλη είναι μια υποθετική προς το παρόν μορφή ύλης και δεν έχει καμιά σχέση με την γνωστή μας από την φυσική αντιύλη η οποία ανήκει στην θετική ύλη.
Οι επιστήμονες (οι αποδεχόμενοι την νέα φιλοσοφική θεώρηση) ανα ρωτιούνται: Μήπως το μηδέν δεν είναι το τίποτα αλλά το όλον σε ανεκδήλωτη κατάσταση ώστε με τον διχασμό και αντιθετισμό του προέκυψαν τα πάντα; Μήπως στην γένεση της Θετικής και της Αρνητικής Ύλης εκ του μηδενός κρύ βεται το μυστικό της δημιουργίας του Σύμπαντος εκ του μηδενός;

Η παραγωγή του Αιθέρος. 
Ο Αιθέρας προέκυψε από τα άτομα της θετικής ύλης +α+ και +α– με την σχετική ένωση κατά χώρο και με μερική διείσδυση αυτών των ατόμων +α+ και +α– ενώ τα μεταξύ αυτών άτομα της αρνητικής ύλης –α+ και –α– δεν μετέχουν μεν στην σχετική ένωση γιατί ασκούν άπωση αλλά είναι αυτά που προκαλούν (λόγω της απώσεως που ασκούν) την συνεχή διαστολή του αιθέρος και συνεπώς ολοκλήρου του Σύμπαντος. Αν δεν υπήρχαν μεταξύ των ατόμων που συγκροτούν τον Αιθέρα τα άτομα της αρνητικής ύλης τότε ο Αιθέρας θα αποτελούσε μια συμπαγή μάζα τεραστίας πυκνότητας, ενώ τώρα ο Αιθέρας είναι μια λεπτεπίλεπτη ουσία, μέσα στην οποία υπάρχουν και κινούνται όλες οι υλικές μορφές χωρίς να παρεμποδίζεται η κίνησή τους από τον Αιθέρα. Επίσης η ύπαρξη των ατόμων της αρνητικής ύλης ανάμεσα στα άτομα που συγκροτούν τον αιθέρα είναι μια από τις αιτίες που τα άτομα αυτά δεν ενώνονται πλήρως οπότε θα είχαμε επιστροφή στην προ του διχασμού και αντιθετισμού της θετικής ενεργού ουσίας κατάσταση. Επίσης τα άτομα της αρνητικής ύλης δεν ενώνονται μεταξύ τους αφενός μεν λόγω της μεταξύ τους απώσεως η οποία παρεμποδίζει την ελκτική δύναμη των αντιθέτου σημείου ατόμων –α+ και –α– και αφετέρου γιατί τα μεταξύ αυτών άτομα της θετικής ύλης που αποτελούν τον αιθέρα παρεμποδίζουν αυτήν την ένωση.

Η κυκλοφορία και περιδίνηση του Αιθέρα.

Αποτέλεσμα της μερικής κατά χώρο ενώσεως των ατόμων της θετικής ύλης +α+ και +α– είναι να υπάρχουν εσωτερικές τάσεις τόσο προς πλήρη ένωση όσο και προς πλήρη διχασμό αυτών των ατόμων. Οι εσωτερικές αυτές τάσεις έχουν ως αποτέλεσμα την συνεχή αλλαγή της θέσεως των ατόμων αυτών μεταξύ τους. Επομένως δεν υπάρχει απόλυτη ηρεμία στα άτομα της θετικής ύλης που συγκροτούν τον Αιθέρα και να δημιουργείται μια συνεχής εσωτερική κυκλοφορία και περιδίνηση. Παράλληλα τα άτομα της αρνητικής ύλης με την άπωση που ασκούν στα άτομα της θετικής ύλης του αιθέρα προκαλούν (όπως είδαμε) την συνεχή διαστολή του αιθέρα τον οποίο καθιστούν μια λεπτεπίλεπτη ουσία με αποτέλεσμα η εσωτερική κυκλοφορία και περιδίνηση των ατόμων της θετικής ύλης να γίνεται εντονότερη. Η κυκλοφορία και η περιδίνηση των ατόμων του αιθέρα τον εμφανίζει ως ρευστό, γι’ αυτό χαρακτηρίζεται και ως Αιθέριο ρευστό.
Η κυκλοφορία και περιδίνηση των ατόμων +α+ και +α– του ΑΙΘΕΡΑ αποτελεί ένα βασικό του χαρακτηριστικό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία στη εξέλιξη των ουσιών της Φύσεως γιατί σ’ αυτήν οφείλεται η συνεχής του δράση της συνεχούς ουσίας επί των υλικών μορφών κλπ η οποία εκδηλώνεται ως ο Νόμος της Ενεργείας αυτού. Στην εσωτερική κυκλοφορία των ατόμων +α+ και +α– οφείλονται τα διάφορα γνωστά μας φυσικά φαινόμενα τα οποία αναφέρονται κατωτέρω στο εδάφιο 10 ενώ στη περιδίνηση του αιθέρα οφείλεται η περιστροφική κίνηση όλων των μορφών του Σύμπαντος, η οποία είναι άμεσα εμφανής από την περιστροφική κίνηση των ουρανίων σωμάτων τόσο γύρω από τον εαυτόν τους όσο και πέριξ άλ λων ουρανίων σωμάτων μεγαλύτερης μάζας αλλά και στην περιστροφή των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα των ατόμων αλλά και γύρω από τον εαυτόν τους (spin των ηλεκτρονίων στο οποίο οφείλεται ο μαγνητισμός).
Επίσης στην (εσωτερική) κυκλοφορία και περιδίνηση του αιθέρα οφείλεται η διαπλαστική του ικανότητα δια της οποίας συνθέτει και αποσυνθέτει τις μορφές του απείρου δη λαδή αποτελεί τον συνθετικό και αποσυνθετικό λόγο  των μορφών του απείρου και συνεπώς τον μεταμορφωτικό λόγο αυτών. Αυτή η δράση του Αιθέρος, παρερμηνεύθηκε από όσους γνώριζαν ελλιπώς αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα να θεωρήσουν τον Αιθέρα ως τον Δημιουργό Θεό  και να του αποδώσουν λατρεία. Είναι σ’ όλους μας γνωστή η φράση «ο πανταχού παρών και τα πάντα πλήρων» (Θεός των βιβλικών θρησκειών) επειδή ο Αιθέρας πληρώνει τον χώρο σε ολόκληρο το Σύμπαν ως επίσης και η φράση του κατά Ιωάννη ευαγγελίου που αναφέρει ότι «Εν αρχή ην ο Λό γος και ο Λόγος ην προς Θεώ και Θεός είναι ο Λόγος…» γιατί ως Λόγος, με την έννοια του αιτίου της δημιουργίας, χαρακτηρίζεται ο Δημιουργός [των βιβλικών θρησκειών] ο οποίος δημιούργησε τα πάντα εκ του μηδενός.

Η παραγωγή της υλικής ουσίας.

Η ΥΛΙΚΗ ΟΥΣΙΑ παράγεται δια του αντιθετισμού τμημάτων του αιθέρα και της εκ νέου ενώσεως των τμημάτων αυτών. Ο αντιθετισμός τμημάτων του αιθέρα θα πρέπει να έγινε ως εξής: Η (εσωτερική) κυκλοφορία των ατόμων +α+ και +α– είχε ως αποτέλεσμα σε τμήμα του αιθέρα να εμφανισθεί αντιθετισμός ώστε να διαχωριστεί σε δύο τμήματα: Στο ένα τμήμα να έχουμε υπεροχή των ατόμων +α+ έναντι των ατόμων +α–  με αποτέλεσμα το τμήμα αυτό του αιθέρα να εμφανίσει θετικό ηλεκτρικό φορτίο + ενώ στο άλλο τμήμα να έχουμε υπεροχή των ατόμων +α– έναντι των ατόμων +α+ με αποτέλεσμα το τμήμα αυτό του αιθέρα να εμφανίσει ηλεκτρικό αρνητικό φορτίο –. Τα δύο αυτά τμήματα του αιθέρα συμπυκνώνονται και αποτελούν δυο συζυγή στοιχειώδη σωματίδια π.χ. ηλεκτρόνιο και ποζιτρόνιο δηλαδή σωματίδια ΎΛΗΣ και ΑΝΤΙΥΛΗΣ . Ορισμένα από τα κατ’ αυτόν τον τρόπο παραγόμενα στοιχειώδη σωματίδια έχουν σταθερότητα άλλα όμως είναι βραχύβια δηλαδή διαλύονται και ενσωματώνονται στο κυρίως «σώμα» του αιθέρα. Τα έχοντα σταθερότητα σχημάτισαν τα γνωστά μας από την χημεία στοιχεία ή άτομα π.χ. υδρογόνο, ήλιο, οξυγόνο κλπ. Στην αρχή θα πρέπει να σχηματίσθηκαν τα «ελαφρότερα» από αυτά τα στοιχεία και κυρίως το υδρογόνο. Τα στοιχεία αυτά σχημάτισαν αρχικά μεγάλες συγκεντρώσεις οι οποίες εμφανίσθηκαν ως αεριοδεστάτες ουσίες δηλαδή τα γνωστά μας από την αστρονομία ως νεφελώματα.
Από τις αεροδέστατες ουσίες (νεφελώματα) σχηματίζονται ατμοειδή σώματα. Τα ατμοειδή σώματα έχουν κάποιο κεντρικό πυρήνα με μεγαλύτερη συγκέντρωση ύλης ο οποίος περιλαμβάνεις και βαρύτερα στοιχεία και χημικές ενώσεις. Τα ατμοειδή σώματα, σε μικρογραφία, είναι οι γνωστοί μας κομήτες οι οποίοι παρατηρού νται κατά καιρούς να περιστρέφονται γύρω από τον Ήλιο. Από τα ατμοειδή σώματα (πολύ μεγάλης κλίμακας) δημιουργούνται οι γαλαξίες με τα ηλιακά συστήματα.

Επαναφορά του Απείρου στο Μηδέν;

Η νέα φιλοσοφική θεώρηση, όπως είδαμε, αναφέρει ότι εκ του μηδενός μεν προέρχονται τα πάντα αλλά στο μηδέν επιστρέφουν. Με τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω εξετάσαμε το πρώτο σκέλος αυτής την νέας φιλοσοφικής θεώρησης «εκ του μηδενός προέρχονται τα πάντα». Το δεύτερο σκέλος ότι «στο μηδέν επιστρέφουν» θα πρέπει να το εξετάσουμε για να έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα αυτής της θεώρησης.
Σύμφωνα με όσα αναφέραμε το Σύμπαν διαστέλλεται και το μόνο αίτιο το οποίο θα μπορούσε να ανακόψει αυτήν την διαστολή του είναι η βαρύτητα των υλικών μορφών του. Σχετικά υπάρχουν τρία μοντέλα [5] του συνεχώς διαστελλόμενου Σύμπαντος: 1ον μοντέλο το Σύμπαν διαστέλλεται αρκετά αργά και έτσι η βαρυτική έλξη μεταξύ των γαλαξιών αναγκάζει τη διαστολή να επιβραδύνεται συνεχώς με αποτέλεσμα κάποτε να μηδενιστεί και κατόπιν να αρχίσει η συστολή του μέχρις ότου καταλήξει πάλι στο μηδέν από το οποίο ξεκίνησε. 2ον μοντέλο το Σύμπαν διαστέλλεται αρκετά γρήγορα και έτσι η βαρυτική έλξη μεταξύ των γαλαξιών μειώνει μεν συνεχώς την ταχύτητα διαστολής και την οδηγεί ασυμπτωτικά στο μηδέν αλλά το Σύμπαν εξακολουθεί να διαστέλλεται με σταθερή ταχύτητα επ’ άπειρον.  3ον μοντέλο το Σύμπαν διαστέλλεται τόσο γρήγορα που η βαρυτική έλξη μεταξύ των γαλαξιών δεν μπορεί να μειώσει την ταχύτητα διαστολής και έτσι το Σύμπαν θα εξακολουθεί να διαστέλλεται με αυξανόμενη ταχύτητα επ’ άπειρον. Για βρούμε ποίο από τα τρία μοντέλα περιγράφει το Σύμπαν πρέπει να γνωρίζουμε τον σημερινό ρυθμό διαστολής και την μέση πυκνότητά του. Αν η μέση πυκνότητα είναι μεγαλύτερη μιας κρίσιμης τιμής τότε το Σύμπαν θα το περιγράφει το πρώτο μοντέλο άλλως το δεύτερο ή το τρίτο. Από μετρήσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι οι μάζες των γαλαξιών είναι μικρές και έτσι η μέση πυκνότητα είναι μικρότερη της κρίσιμης τιμής και συνεπώς ισχύει το τρίτο μοντέλο.
Όμως στις μάζες αυτές δεν έχει υπολογιστεί η «σκοτεινή ύλη» που υπάρχει τόσο ανάμεσα στους γαλαξίες όσο και εκτός των γαλαξιών. Επίσης η επιστήμη σήμερα αγνοεί α) την αρνητική ύλη (τουλάχιστον επίσημα) η οποία είναι η κύρια αιτία αυτής της διαστολής του Σύμπαντος και β) ότι ο χώρος δεν είναι κενός, όπως τον θεωρεί η θεωρία της σχετικότητας, αλλά πληρούται από αιθέρα ο οποίος έχει μάζα γιατί, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απόψεις του Σπ. Νάγου, συγκροτείται από άτομα της ατομικής ουσίας (εδάφιο 8).
Πριν λοιπόν γίνουν νέες μετρήσεις της κρίσιμης τιμής της μέσης πυκνότητας του Σύμπαντος δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε αν τα πάντα θα επιστρέψουν στο μηδέν. Πάντως εμείς οι άνθρωποι δεν πρέπει να ανησυχούμε γιατί το θέμα αυτό αφορά σε πολύ απώτατο μέλλον (μετά μερικά δισεκατομμύρια χρόνια) και μάλιστα πολύ μετά την εξαφάνιση του Ηλίου μας λόγω εξαντλήσεως των πυρηνικών αποθεμάτων του.

[1] Η λέξη ουσία σημαίνει ύπαρξη.
[2] Η λέξη λόγος εδώ έχει την έννοια του αιτίου.
[3] Για το περί του Δημιουργού θέμα σας παραπέμπω στο άρθρο μου «Περί Θεού και Θεών» που δημοσιεύθηκε στο τεύχος 20 του περιοδικού ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟ.
[4] Επειδή οι ιδιότητες της ΑΝΤΙΥΛΗΣ είναι ίδιες με αυτές της ύλης, εκτός από την αντιστροφή των ηλεκτρικών φορτίων, δεν είναι δυνατή η αναζήτηση στον Γαλαξία μας ηλιακών συστημάτων από αντιύλη ούτε η αναζήτηση Γαλαξιών από Αντιύλη και συνεπώς δεν μας είναι γνωστό αν υπάρχουν κόσμοι που συγκροτούνται μόνο από αντιύλη. Πολλοί εκ των επιστημόνων πιστεύουν ότι θα πρέπει να υπάρχει ίση ποσότητα ύλης και αντιύλης στο Σύμπαν για λόγους συμμετρίας. Άλλοι όμως πιστεύουν ότι αυτή η συμμετρία δεν είναι απαραίτητη και μπορεί το Σύμπαν να αποτελείται μόνο από ύλη. Στο γήινο περιβάλλον, περιβάλλον συγκροτούμενο μόνο από ύλη, η αντιύλη, αποτελούμενη από ποζιτρό νια και αντιπρωτόνια, μόνον στα εργαστήρια μπορεί να παραχθεί και η διάρκειά ζωής της είναι πολύ μικρή.
[5] Γίνεται μια πολύ συνοπτική περιγραφή για λόγους οικονομίας χώρου.

8 σχόλια:

 1. Το Αγιο Πνεύμα η μια Θεότητα είναι η Αρχη των Πάντων.Ειναι ο Ανωτατος Θεός ο οποίος αποκαλύπτεται στην Χριστιανικη Εκκλησία.Εχει την δυναμη να θεωνει και να μεταμορφωνει τον Ανθρωπο σε Ακτιστα και Αιωνια κατα χαριν οντα.Το Αγιο Πνευμα ως ο Αγαθος Θεός που υπερβαίνει καθε εννοια πνεύματος και θεότητας βοηθαει τον κοσμο στο να απαλλαχτει απο τα δεσμα του Θανατου και τις νοητικες παγίδες του Σατανα ο οποίος εχει ως μονο σκοπο να απομακρύνει αιωνια τον Ανθρωπο απο την Πηγη Ζωης και Ευτυχίας.

  Το Αγιο Πνεύμα εχει την δυναμη να δείχνει στον Ανθρωπο το Αληθινο Φως απο το δαιμονικο Φως.Το Φως του Αγιου Πνεύματος ειναι το Ακτιστο Φως οπου ο Ανθρωπος βλέπει το Αγιο Πνεύμα όπως είναι στην Θεία Φυση Του και έχοντας καθαρη ψυχη και αγνη σκεψη καταλαβαίνει τον απειρο πλούτο της Αγαπης Του.Αποδεινυεται ότι το Αγιο Πνεύμα ως ο Παντοδύναμος Θεός υπερβαίνει καθε όριο.Αυτο θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρα μιας και το Αγιο Πνεμυα δεν έχει κάποιο Ομοιο Του.Ειναι Θεός απο Μονςο του που υπερβαίνει και την κατασταση της Αιωνιοτητας.Το Αγιο Πνευμα ως Πρόσωπο δεν εξαρτάται απο κανένα άλλο πλασμα και δεν εξαρταται και απο την Απειρη Φυση Του.Το Αγιο Πνευμα το Θείο ον που προσδίσει τα άπειρα Χαρακτηριστικα στην Θεία Φυση Του.Εξάλλου όπως λέει και η Αγία Γραφη το Αγιο Πνεύμα είναι το Πνεύμα της Αληθειας.Το Αγιο Πνεύμα στην Παλαια Διαθηκη και στο κεφάλαιο της Γένεσης παρουσιαζεται ως ο Δημιουργος του Σύμπαντος οπου τον υμνουν ολοι οι Αγγελοι και ως Κτιστης του Ανθρωπου.Παρόλα αυτα συμφωνα και με την ορθοδη θεολογία Το Αγιο Πνεύμα υπαρχει απο μονο Του εφοσον είναι ο Ενας και Αληθινος .Το Αγιο Πνεύμα είναι που στο χωρο της Εκκλησίας αγιαζει την ψυχη του Ανθρωπου και με τις Ακτιστες ενεργειες διωχνει καθε δαιμονα που προσπαθεί να τον Ανθρωπο την απωλεια και στην αιωνια απομάκρυνση του απο Εκεινον.Το Αγιο Πνεύμα συμφωνα με την Αγία Γραφη ειναι το Ακτιτο Φως ως ενεργεια που υπερβαινει απείρως σε λαμπρότητα ακομα και την λάμψη του Ηλιου.Ολα τα αστρα να τα ενωσουμε και να δημιουργησουμε ενα τεράστιο και σε συμπαντικο μέγεθος Ηλιο ενας τετοιος Ηλιος θα είναι και αυτός ελαχιστος μποστα στο μεγαλείο της Ακτιστης Δοξας του Αγιου Πνεύματος.Εξάλλου για αυτο το λόγο λεγεται το Αγίο Πνεύμα είναι Θεός επειδη είναι Απειρος και Χώρίς Αρχη Υπαρξης.Το Αγιο Πνεύμα είναι ο Θεός επειδη ειναι το Ανωτατο Πνεύμα και δεν υπάρχει κανενας όμοιος Του.Συνεπως το Αγιο Πνεύμα θα δημιουργεί πλάσματα που θα εχουν Αρχη Υπαρξης και θα είναι επιπλέον και δεκτες του Ακτιστου Φωτός.Τα πλασματα ωστοσο που έχουν Αρχη Υπαρξης και δεν είναι Απειρα και Παντοδύναμα όπως το Αγιο Πνεύμα είναι πεπερασμενα όντα,γιατι εχουν Αρχη Υπαρξης και η αιτία της Υπαεξης τους προέρχεται απο το Αγιο Πνεύμα.Τα πεπερασμενα όντα επιπλέον εφοσον εχουν όρια στην Φυση Τους δεν μπορουνα να νοησουν σε πληρη Βαθμο το Αγιο Πνεύμα.Συνεπως απο την πλευρα της Χριστιανικης Θεολογίας εχουμε το Αγιο Πνευμα ως Ενα Απειρο και Αιωνο Ον που δεν υποκείται σε καμια ατέλεια και μπορεί να κοινωνήσει με τα κτιστα όντα με τις Ακτιστες Ενεργεις Του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τωρα έχουμε να κάνουμε μια σαφη διευκρίνιση στην διαφορα που υπάρχει αναμεσα στο κτιστό και στο Ακτιστο.Το Ακτιστό δεν εχει την αιτια της Υπαρξης Του απο κάποιον άλλο Ον.Αρα στην περίπτωση του Ακτιστου Οντος εχουμε ενα Αθανατο και Αυθύπαρκτο Ον που ειναι αίτιο της υπαρξης Του.Η περίπτωση του Ακτιστου Οντος αναφερεται φυσικα στο Αγιο Πνεύμα ως Ακτιστο Θεός.Το Αγιο Πνεύμα ως Ακτιστό Θεός υπαρχει απο μονος Του ως Θεός στην Θεια Φυση Του Πατερα.Συμφωνα κιολας μ το Τριαδολογικο δόγμα έχουμε την Μια Αρχη Θεότητα οπου είναι ο Πατερας.Στην Συνεχεια γενναται Αιωνίως ο Υιος και εκπορευεται Αιωνίως το Αγιο Πνευμα.Ο Πατερας εφοσον εχει την ιδιοτητα της Αγεννησίας είναι η αιτια της Υπαρξης της Αγιας Τριάδας μεσα στην μια Θεοτητα.Ο Πατερας,ο Υιος και το Αγιο Πνεύμα επειδη ανήκουν στην μια και μοναδικη Θεία Ουσια είναι ενας Θεός.Αρα το Αγιο Πνευμα ως προϊον εκπορεύσεως απο τον Πατερα,είναι μερος της Θείας Φυσης και ταυτόχρονα ολος Θεός και αρα είναι ο Ενας και Αληθινος Θεός.Εχουμε τρια προσωπα στην Μια Θεότητα οπου το Καθένα είναι ο ενας Θεός.Επειδη αναφερομαι και αποδίδω τιμη στο Τρίτο Πρόσωπο της Τριαδικης θεότητας ξεκαθαρίζω,ωστε να μην γίνει κάποια εννοιολογικη και νοητικη Αναστάτωση ότι το Αγιο Πνευμα είναι το ίδιο Παντοδύναμο όπως ο Υιος και ο Πατερας και εχει την δια υπερλαμπρη και Ακτιστη Δόξα όπως ο Υιος και ο Πατερας.Μιας και ξεκαθαρίσαμε το Θέμας της Αγιας Τριαδας ας συνεχίσουμε την αναφορα μας στο Τρίτο Πρόσωπο της Μιας και Αληθινης Θεότητας.Στο θεμα της διαφορας κτιστού και Ακτιστου εχουμε το Αγιο Πνεύμα ως τον Παντοδύναμο και Ακτιστο Θεό οπου υπερβαινει απειρως καθε κτιστό πλάσμα που φέρνει σε Υπαρξη.Σε οποιο πνευματικο υψηλο επίπεδο του Ακτιστου Φωτός και αν βρίσκεται ενα κτιστο πλασμα δεν θα παυει να είναι κτιστό και ετσι το κτιστό δεν μπορεί να όμοιο με το Ακτιστο.Τα κτιστα όντα σε Κοινωνία με το Αγιο Πνεύμα παντοτε θα αποκτουν νεες γνωσεις για το Ακτιστο Θείο Φως και αυτη γνωση δεν εχει τέλος.Το Αγιο Πνεύμα πάντοτε θα θεώνει τα κτιστα οντα και η αποκτηση του Ακτιστου Φωτος ολοενα και περισσότερα απο τα κτιστα όντα δεν θα εχει τελος.Βλέπουμε σε αυτο το σημείο την Ακτιστότητα του Αγίου Πνεύματος και την ανοδο των κτισματων στην γνωση της Ακτιστης Θείας Δόξας χωρις τέλος.Εξαλλου ο σκοπος της Δημιουργίας του Ανθρωπου ειναι η συνεχης ανοδος προς την γνωση της Ακτιστης Θείας Δόξας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ενα Ακτιστο πλασμα που είναι τελειο σε ολα τα χαρακτηριστικα της Φυσης Του θα εχει Δυναμη,Γνωση,Χαρακτηρα,Ανεξαρτησία απο την Φυση Του και Συναισθηματα.Ας σταθουμε στα συναισθματα του Ακτιστου Οντος.Αν ένα Ακτιστο Ον σε συγκριση με τα κτιστα όντα εχει Απειρη Δύναμη και Απειρη Γνωση θα εχει και Αγαθότητα στα συναισθηματα σε άπειρο βαθμο.Ξερουμε όπως αναφερα και παραπανω ότι το κτιστο δεν μπορει να γίνει με το Ακτιστο.Δεν μπορει ένα κτιστό πλάσμα να γίνει ομοιο με το Ακτιστο ουτε στην Δυναμη,ούτε στην Γνωση ούτε στο Μεγεθος.Επομενως εφοσον το κτιστο πλάσμα δεν μπορεί να γίνει όμοιο σε αυτα χαρακτηρστικα αλλα ουτε μπορει και ενα απο αυτα χαρακτηριατικα να αποκτήσει στον Απειρο βαθμό δεν θα μπορεί να αποκτησει και Αγαθα συναισθήματα σε Απειρο βαθμο.Το Αγιο Πνευμα ως Ακτιστος Θεός περα απο την Δυναμη,το Μεγεθος και την Γνωση εχει και Αγαθα συναισθηματα σε Απειρο βαθμο.Το κτιστο πλάσμα δεν μπορει να γίνει όμοιο με το Αγιο Πνεύμα ούτε και στα συναισθήματα.Εξαλλου για αυτο το λόγο και η Αγία Γραφη αναφέρει ότι ο μονος Παναγαθος είναι ο Θεός.Το Αγιο Πνεύμα ως Ακτιστος και Παναγαθος Θεός είναι περα απο καθε εννοια Αγαθου και Κακου.Μπορει ενα κτιστό πλασμα να ισχυρίζεται ότι το Αγιο Πνευμα είναι Παναγαθο αλλα ακομα και αυτη η ωραια ερμηνεία που αποδίδει στην Φυση Του δεν είναι ικανη να περιγραψει το μεγαλειο των Συναισθηματων του Αγιο Πνεύματος που ξεπερνάει καθε όριο της σκεψης στα κτίσματα.Το Αγιο Πνευμα ως Ακτιστος Θεός είναι Αγαπη και η αποδειξη της Αγαπης Του είναι η Θεληση Του να ενωνονται τα κτισματα με τις Ακτιστες Ενεργειες Του ωστε να ζουνε στην πληροτητα των Θειων Αγαθων συναισθηματων και να εχουν ποθο και θαυμασμό μονο για το Αγιο Πνεύμα και να αποκτουνε συνεχεις και τεράστιες αληθινες γνωσεις για το Ακτιστο θείο Φως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Το Ακτιστο Φως είναι το Υπερλαμπρο Φως το οποίο δεν μπορει κανενα κτιστό πλασμα να γνωριζει στον πληρη βαθμο.Είναι αδύνατο ακομα και το πιο καθαρό πλασμα να γνωρίζει την πληροτητα του Ακτιστου Φωτος.Το Ακτιστο Φως της Αγιας Τριαδας δινει ζωη στον Ανθρωπο.Με το Ακτιστο Φως το Αγιο Πνεύμα συγκρατεί ολη την δύναμη του Σύμπαντος.Το Ακτιστό Φως είναι το απολυτο καθαρό Φως το οποίο δεν μπορει να δει το κτιστό πλασμα γιατι είναι η καθαρότητα του είναι απειρη και παντοδύναμη.Για να αξιωθεί ενας Ανθρωπος να δει το Ακτιστό Φως θα πρεπει να καθαρίζει το πνεύμα του απο κάθε πνευματικη κυλίδα που τον χωρίζει απο το Αγιο Πνεύμα.Ακομα και ναδει μερος του Ακτιστου Φωτος θα πρεπει να διωξει σε πρωτο επίπεδο τα αρηντικα συναισθηματα και να διατηρηει μονο τα Αγαθα συναισθηματα ωστε να μπορέσει να αξιωθει και να αντικρυσει την υπερτατη αληθεια του Ακτίστου Φωτος και να καταλαβει οτι το Αγιο Πνεύμα περα απο Αγαπη είναι και Φως.Το Ακτιστό Φως υπερβαινει καθε εννοια της λαμψης.Βλεπει ο ανθρωπος καθημεινα τον Ηλιο και νιωθει ενόχληση στην οραση του.Μπορεί στην αρχη να νιωθει ενοχληση και να μην βλέπει τον Ηλιο στην ολοητητα του.Παρολα αυτα μπορεί με ανεση να αντικρυσει οσο μπορει και οσο αντεχει φυσικα την οραση του φυσικου ηλιου.Το Ακτιστό φως υπερβαίνει απείρως τον φυσικο Ηλιο και δεν εχει καμια σχεση με τον Φυσικο φως.Παρατηρούμε στο Σύμπαν οτι υπαρχει ενας υπερωκεάνιος αριθμός απο αστερια τα οποία οσο και αν προσπαθησεις να τα μετρήσεις χανεσαι στο μετρημα τους.Παρολα αυτα γνωρίζουμε οτι υπαρχουν περα απο τον Ηλιο που φωτίζει και ζεσταινει τον Πλανήτη μας και αλλα πιο μεγαλα αστερια.Αυτα τα μεγάλα αστέρια περα απο το μεγεθος τους ειναι πιο ισχυρά σε λάμψη απο τον δικο μας ήλιο.Το Ακτιστο Φως υπερβαινει ολα τα φυσικα φωτα και αστέρια που υπαρχουν στα πέρατα του Σύμπαντος.Εξαλλου το Αγιο Πνεύμα είναι ο νοητός Ηλιος της Δικαιοσύνης.Το Αγιο Πνευμα ως Προσωπο και ως Πνευματικη Υπαρξη υπερβαίνει με το Ακτιστο Φως και τους Αγγελους αλλα και καθε φυσικο φαινομενο και κτίσμα που υπαρχει στο Σύμπαν.Αν δουμε και το τεραστιο μεγεθος του Σύμπαντος θα πρέπει να καταλαβουμε ότι το Σύμπαν είναι κτιστο και παρολο τον θαυμασμό που δείχνουμε στο Σύμπαν εξαιτίας του μεγέθους του αλλα και των εξαιρετικων φυσικων φαινομενων δεν συγκρίνεται σε καμία περίπτωση με το Ακτιστό και γιατί κυρίως το Ακτιστό Φως υπερβαίνει απείρως το Σύμπαν.Το Σύμπαν είναι μονο ένα απειροελάχιστο μερος της Απειρης Δύναμης του Αγίου Πνεύματος.Αν ο Ανθρωπος θαυμαζει την δημιουργία του Σύμπαντος και τα φυσικα φαινόμενα που υπάρχουν στο Σύμπαν τοτε οταν θα αντικρύσει το Ακτιστο Φως του Αγίου Πνεύματος θα τον λατρεψει αν εχει καθαρη ψυχη με ολη του την ύπαρξη.Μπροστα στο μεγαλείο της Θέας του Ακτιστου Φωτός ο Ανθρωπος μενει εκθαμβος και ζηταει να ζησει την Αιωνιότητα με το Αγιο Πνεύμα.Το Ακτιστό Φως υπερβαίνει καθε νοηση κτιστου λάσματος και θα λαμψη φυσικου Αστρου στο Σύμπαν και αποκλυπτει στον Ανθρωπο τον πλουτο της Αγαπης του Αγίου Πνεύματος.Ακομα και οι Αγγελοι που είναι πνευματικα όντα και καθαρα στην Φυση τους δεν μπορουν να αντικρύσουν την ισχυρή λάμψη του Ακτιστου Φωτος που πηγάζει απο το Αγιο Πνεύμα.Το Ακτιστό Φως αποκαλυπτει το μεγαλειο Θείας Μεγαλοσυνης που υπερβαίνει καθε κτιστη πνευματικη και φυσικη πραγματικότητα και αποκαλυπτει την Θεία και Απειρη Αγάπη του Αγίου Πνεύματος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Εδω τωρα θα αναφέρω το παραδοξο σου σχετικα με το Χαος.Συμφωνα με την επικρατουσα αντιληψη που υπαρχει στην νοοτροπία των περισσότερων Ανθρωπων είναι ότι το Χαος σεχτιζεται με τον μηδενισμο και την ανυπαρξία.Η Ανυπαρξία σημαίνει ελλειψη ζωής που δεν εχει καμία με την εννοια του Απειρου Οντος.Το Απειρον Ον που είναι ο Τριαδικος Θεός αποκαλυφτηκε στον κοσμο με την ενσάρκωση του Υιου του Θεού του Δευτέρου προσωπου της Αγιας Τριαδας.Συμφωνα με την Δήλωση Του στην Αγια Γραφη αποκαλυπτεται στον κόσμο ως Φως.Το ακτιστό Φως του Χριστου είναι αποδεινύει την Θεότητα Του ως Θεός Αγαπης που εισέρχεται στην Ιστορία και σωζει τον Ανθρωπο απο το Κακό και απο τον Θανατό.Η Σωτηρία του Χριστου αποκαλύπτεται κυρίως στην αποκαλυψη των Αγιων Μαρτυρων με την δύναμη του Ακτιστου Φωτος.Τωρα ερχεσαι και λες εσυ για αντιστροφες και ότι το Σκοταδι είναι η Πηγη της Δημιουργίας του σύμπαντος και του κόσμου.Πρωτον θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο Χριστός ως ενας και Αληθινός Θεός είναι η Πηγη καθε ζωντανου και πνευματικου όντος,γιατι είναι Αγαπη και Ζωη.Οποιαδηποτε κατασταση οδηγει τα πλασματα στο μηδεν και συνεπως στο μηδεν είναι ο Θανατος.Ο Θανατος είναι ο εσχατος εχθρος της Ζωης και η πληης εξαφανιση της Υπαρξης ενος ζωντανου όντος.Επομενως η λογικη σου δεν στεκει σε αυτην την ατοπη αντιστροφη ενννοιων γιατι το Τίποτα ως κατασταση ασυνειδησίας και ανυπαρξίας δεν μπορεί να είναι Απειρο ον και Συνείδηση και Συναισθήματα και να αποτελεί ζωη.οπως επισης μαθαίνου και απο την φυσικη ότι χωρις το Φως το επικρατεί σκοτάδι.Το σκοταδι δεν είναι μια υπαρκτη οντολογικη κατασταση οπου υπαρχει το Απειρον Ον.Ουτε επιπλεον το Τίποτα είναι μερος του Χριστου γιατι ο Θανατος είναι εξω απο την Βουληση του Χριστου και ο Χριστός ως Θεός με πληρη συναισθήματα Αγαθότητας αγαπαει την Ζωή.Επομενως αυτην εννοιολογικη αντιστροφη σου προσδίδοντας ζωη στο Χαος για να ερμηνευσεις το Απειρον Ον είνα μια ανοητη προσπαθεια.Το μονο που καταφερνει είναι να διαστρεφεις την πραγματικοτητα των χαρακτηριστικων του Απειρου Οντος που αποκαλυπτονται συγκεκριμενα στο Πρόσωπο του Χριστόυ και να θεοποιείς το Χάος προσδίσοντας Ζωη στην Ασυνειδησίας.Η Ασυνειδησίας ποτε δεν μπορει να είναι Απειρη Συνείδηση και να αποτελει πηγη Δημιουργίας.Η ασυνειδησιας δεν μπορει να φερνει σε υπαρξη ενα ζωντανο πλάσμα και αυτο θα γίνει αμεσως σαφες απο ένα απλό παράδειγμα.Το συνηθισμένο παράδειγμα της πολυκατοικίας θα σε πείσει Αρκετα ωστε να αντικρουσω αυτον τον ατοπο ισχυρισμο σου σχετικα με την απειρια του Χαους και την κατασταση της Ασυνειδησίας ως Πηγη Ζωής.Η πολυκατοικία δεν χτιζεται μονη της και για να χτιστει δεν μπορει να γίνει απο το τίποτα ακομα και αν βρισκεται στο Σύμπαν στο χωρικο πεδίο με τα τεράστια ποσα ενέργειας.Η πολυκατοικια επειδη είναι και υλικης κατασκευής χρειαζεται ζωντανούς Ανθρωπους για να χτιστεί.Η πολυκατοικία διαφορετικα μονη της δεν μπορει απο το πουθενα να χτιζεται.Ομοια περιτωση ισχύει και στο αεροπλανο.Το αεροπλανο ως υλικο αντικείμενο και ως μεσο μεταφορας πρωτον δεν δημιουργηκε μονο του με τα συγκεκριμενα χαρακτηριστικα σχήματα και δεν πεταει απο μονο του.Το αεροπλάνο για να πετάξει θελει τον οδηγο του αεροπλανου διαφορετικα το αεροπλάνου θα μενει μονιμα το εδαφος.Οπως παρατηρείς και εσυ η προελευση ενος αντικειμένου προέρχεται απο ζωντανούς οργανισμόυς ποσο μάλλον το Σύμπαν και ολα τα υπόλοιπα φυσικα φαινόμενα.Επομενως σε αυτες τις περιτωσεις που σου αναφερα δεν μπορει σε πρωτο επίπεδο η Ασυνειδησία να είναι Απειρον Ον και να αποτελεί Πηγη Ζωης.Το Χαος είναι το σκοτάδι.Ας αναφερουμε παλι το σκοτάδι και στην συνεχεια να αναφέρουμε ενα παράδειγμα σε σχέση με το Φως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Το σκοταδι είναι Η ελλειψη του Φωτος.Οταν παυει να υπαρχει το Φως απο την οραση μας τοτε βλεπουμε το σκοταδι.Πες για παραδειγμα ότι είσαι στο δωαματιο και έχεις αναμμένο το φως της λαμπας.Αν εσυ δεν εχεις καμια αλλη αναμένη λάμπα και εχεις ας πουμε αναμενη την κεντρικη λάμπα στο δωματιο σου τοτε δοκιμασε να κλείσεις το φως.Οταν κλεισεις το Φως θα δειςιτο σκοταδι και θα καταλαβεις οτι βλεπεις το σκοταδι εξαιτίας της Απουσίας του Φωτος.Το ίδιο ισχυει και με την οντολογική εννοια της Ζωης στον Χριστό.Ο Χριστός είναι Ζωη και Φως.Αν δεν υπάρχει ο Χριστός ως Ζωη και Φως θα επικρατει μονο η Ασυνηδεισία και το Σκοτάδι.Εφοσον γνωριζουμε καιστην Φυση οτι το σκοταδι είναι η απουσια του Φωτος τοτε και το Χαος ως σκοταδι και ως κατασταση ασυνειδησίας είναι απουσία της Ζωής και του Φωτος.Συνεπώς αν το σκοτάδι ειναι η ελλειωη του Φωτος τοτε το αντιθετο της απουσίας και της ελλειψης ειναι το Φως.Αρα το αντίθετο της Ασυνειδησίας που είναι το Χάος ειναι η Ζωη που είναι το Φως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο Χριστός είναι η Ζωη και το Φως.Ο Χριστός ως Θεός και ως Ζωη είναι Φως και φυσικα υπερλαμπρο και Ακτιστο Φως.Εξάλλου αυτο διαπιστωνεται και στο συμβολο της πιστεως που λεει Φως και Εκ Φωτός Θεός Αληθινός εκ Θεου Αληθινου.

  Επιπλέον τελειώνοντας θα ηθελα να σου εξηγησω οτι ανεξαρτητως οτι εχει την ελευθερία να λες την γνωμη σου καμια αναφορα σου στην Φυσικη και ολες οι φιλοσοφιες του κόσμου δεν μπορουν να περιγραψουν τον Θεανθρωπου Χριστου.Ο Χριστιανισμος ειναι η μονη Αληθινη Θρησκεία και στην οποία αποκαλυπτεται στον κόσμο ως Δικαιοσύνη και Αγάπη.Ο Χριστός ειναι ο Κύριος των Δυνάμεων και η Ζωη και το Φως και ο Ενας και Αληθινός Θεός.

  Σου εύχομαι ο Χριστός να ειρηνευσει την ψυχη σου με την Ακτιστη Χαρη Του να μην βαζεις την επιστημη πανω απο τον Χριστο αλλα μεσω αυτης να τον Θαυμάζεις και επιπλέον να μην πλανασαι απο τις σκοτεινες και ψευτικες φιλοσοφίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Α επίσης θέλω να ξεκαθαρίσω ενα θεμα.Αυτα τα οποια εγραψα οσον αφορα τον Χριστιανισμο ειναι μια πολυ συνοπτικη περιγραφη για εξοικονόμιση χωρου της ιστοσελίδας σου και για εξοικονομιση του χρόνου μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή